Nederlands: Algemene voorwaarden Zeecontainer Modificatie

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op het leveren van bouw- en constructiediensten en bouwmaterialen ("het bouwwerk") door HoomStreet (handelend als "HoomStreet Construction, HoomStreet Interiors, HoomStreet Maintenance" hierna "HoomStreet" genoemd). Geen enkele andere voorwaarden, bepalingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn bindend tenzij schriftelijk aanvaard door een geautoriseerde vertegenwoordiger van HoomStreet. In geval van een conflict tussen deze voorwaarden en bijbehorende documentatie, overheersen de algemene voorwaarden van de bijbehorende documentatie.

 

1. Plannen en specificaties

Het auteursrecht en eigendom van alle tekeningen, specificaties en andere technische informatie die HoomStreet in verband met het contract verstrekt, berust bij HoomStreet. Wanneer HoomStreet de plannen en specificaties heeft gevolgd die door de Klant of hun agent zijn verstrekt, vrijwaart de Klant HoomStreet voor alle schade, boetes, kosten en uitgaven waarvoor HoomStreet aansprakelijk kan worden gesteld door het gebruik van die plannen en specificaties.

 

2. Offerte en acceptatie

HoomStreet zal een formele offerte voor de Klant maken voor de bouwwerkzaamheden. De offerte is onderworpen aan de toelichtingen en uitsluitingen in de documentatie bij deze algemene voorwaarden en is geldig voor een periode van dertig (30) dagen vanaf de datum die op de offerte is vermeld. De Klant aanvaardt de offerte door het acceptatieformulier bij de offerte te ondertekenen en een kopie te tekenen van alle plannen en specificaties die bij de offerte zijn gevoegd, indien verstrekt. De aanvaarding van de offerte op de in deze clausule gespecificeerde wijze vormt een bindend contract en aanvaarding van de hierin opgenomen voorwaarden.

 

3. Variaties

Behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze algemene voorwaarden, is geen enkele wijziging of wijziging van de omvang van het bouwwerk bindend voor de partijen tenzij deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend, met inbegrip van eventuele aanpassingen van de contractprijs. Alle wijzigingen die nodig zijn als gevolg van onduidelijke tekeningen of andere documentatie die door de Klant of zijn agent wordt verstrekt, worden behandeld als een variatie op de bouwwerkzaamheden.

 

4. Annulering
In het geval dat de Klant het contract voor de bouwwerkzaamheden op elk moment na acceptatie van de offerte wenst te annuleren, betaalt de Klant alle werkelijke en redelijke kosten en uitgaven die door HoomStreet zijn gemaakt. Samen met redelijke administratiekosten, op voorwaarde dat de Klant niet het alleen-recht heeft om het contract te annuleren zodra de bouwwerkzaamheden zijn begonnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HoomStreet. HoomStreet heeft, zonder enige aansprakelijkheid, en onverminderd enig ander recht dat zij in rechte of in billijkheid heeft, het recht om een ​​overeenkomst voor de levering van goederen of diensten aan de Klant geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren als de Klant verzuimt om geld te betalen dat verschuldigd is na de vervaldag. Of als de Klant een faillissement pleegt zoals gedefinieerd in het UAV2012: Hoofdstuk XIII. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van een der partijen: § 45. In gebreke blijven, onvermogen of overlijden van de opdrachtgever, lid 4, of als er een liquidatieprocedure wordt gestart met betrekking tot de Klant, of als de Klant anderszins failliet of onvermogend verklaard wordt, of als zich een andere gebeurtenis voordoet die een gebrek aan kredietwaardigheid of onvermogendheid van de Klant aantoont.

Ook kan de overeenkomst tussen de Klant en HoomStreet gestopt worden wanneer gebleken is dat een van de partijen tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen; oftewel wanneer afspraken niet worden nagekomen. De tekortkoming moet de ontbinding wel kunnen rechtvaardigen. Daarnaast dient de nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk te zijn of dient de wederpartij ‘in verzuim’ te zijn. Van verzuim is op basis van de wet sprake wanneer er fatale termijnen zijn overschreden, wanneer de wederpartij in gebreke is gesteld of wanneer de wederpartij zelf aangeeft niet (juist of tijdig) na te zullen komen. Indien beide partijen de overeenkomst willen stoppen is een schriftelijke mededeling met reden vereist. Op basis van deze schriftelijke mededeling zal dan beoordeeld worden welk procedure toegepast dient te worden om de annulering in goede banen te leiden met alle gevolgen van dien.  

Elke annulering of opschorting door HoomStreet op grond van deze clausule heeft geen invloed op de claim van HoomStreet voor geld dat verschuldigd is op het moment van annulering of opschorting of voor schade wegens schending van enige voorwaarden van dit contract of de verplichtingen van de Klant jegens HoomStreet onder deze algemene voorwaarden.

 

5. Prijs

De prijs van het Bouwwerk is de prijs vermeld in de offerte samen met alle door de Klant geselecteerde extra's en onder voorbehoud van variatie in overeenstemming met clausule 3. De opgegeven prijs voor het Bouwwerk is exclusief GDB. GDB (goederen, diensten en belastingen) is naast de opgegeven prijs door de Klant verschuldigd. Indien geen prijs schriftelijk is vermeld of is overeengekomen, worden de goederen en / of diensten geacht te zijn verkocht en / of geleverd tegen de huidige prijs die geldt op de datum waarop de factuur voor de goederen of diensten aan de Klant is afgegeven. Niettegenstaande de bepalingen in deze clausule of de offerte, kan de prijs van de goederen en / of diensten worden verhoogd met het bedrag van een redelijke verhoging van de leveringskosten van de goederen of diensten tussen de datum waarop de offerte aan de Klant is geleverd en de datum waarop de goederen of diensten worden geleverd en waar een dergelijke verhoging buiten de redelijke controle van HoomStreet valt.

 

6. Betaling

De betaling voor de bouwwerkzaamheden zal volledig worden gedaan op of daarvoor

(i) de […….] dag van de maand die volgt op de maand waarin de factuur is uitgegeven

(ii) de […….] dag van de maand die volgt op de maand waarin het goed of de diensten worden geleverd

(iii) binnen zeven (7) dagen na de factuurdatum.

Alle facturen voor voortgangsbetalingen worden opgesteld om te voldoen aan de bepalingen van de UAV2012. Alle facturen die zijn uitgegeven op grond van het contract hebben de vorm van een betalingsaanvraag in de zin van de UAV2012. De Klant wordt hierbij geplaatst met kennisgeving van de vereisten van de UAV2012 met betrekking tot de uitgifte van betalingsschema's. HoomStreet behoudt zich het recht voor om rente op alle achterstallige rekeningen in rekening te brengen tegen het dagtarief van 1,75 keer HoomStreet's totale bankschuldrente vanaf de vervaldag tot de datum van betaling en alle kosten en kosten (inclusief juridische kosten tussen advocaat) en cliënt- en incassokosten) opgelopen door Contract bij het verkrijgen of proberen te verkrijgen van een remedie voor het niet betalen. De Klant mag geen enkel bedrag (hetzij als verrekening, tegenvordering of anderszins) inhouden of inhouden van geld dat aan HoomStreet verschuldigd is. De ontvangst van een cheque, wissel of ander verhandelbaar instrument is geen betaling totdat het verhandelbare instrument volledig is betaald. De Klant erkent uitdrukkelijk dat geen inhoudingen van toepassing zijn, tenzij een voorziening voor inhoudingen is opgenomen in de geldende voorwaarden van HoomStreet.

 

7. Aanvang en voltooiing

De Klant erkent dat schattingen met betrekking tot de tijdschema's voor het begin en de voltooiing van de bouwwerkzaamheden slechts bij benadering zijn. HoomStreet zal alle redelijke inspanningen doen om ervoor te zorgen dat de bouwwerkzaamheden binnen de gespecificeerde tijdspanne worden gestart en voltooid, maar is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verzuim om dit te doen. HoomStreet is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door afzonderlijke of aangewezen onderaannemers. In geval van vertragingen stemt de Klant ermee in dat alle kosten die HoomStreet maakt en die voortvloeien uit dergelijke vertragingen in rekening worden gebracht als een variatie op de contractprijs.

 

8. Reparatie van defecten

Wanneer de ondernomen bouwwerkzaamheden van commerciële aard zijn, zal HoomStreet op eigen kosten eventuele gebreken in de materialen of de fabricage die aan HoomStreet worden gemeld binnen negentig (90) dagen na voltooiing van de bouwwerkzaamheden en binnen een redelijke termijn na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving van die defecten. Onder deze clausule is HoomStreet niet aansprakelijk om te verhelpen:

- defecten die vallen onder de garantie van een fabrikant of leverancier die beschikbaar is voor en kan worden afgedwongen door de Klant;

- defecten in of schade veroorzaakt door werk van de Klant of een van de contractanten van de Klant.

Wanneer de bouwwerkzaamheden van residentiële aard zijn, moet elke schriftelijke kennisgeving van de Klant aan HoomStreet binnen drie (3) maanden na de voltooiing van de bouwwerkzaamheden door HoomStreet op kosten van HoomStreet worden gecorrigeerd binnen een redelijke termijn na kennisgeving door de Klant. HoomStreet is niet aansprakelijk onder deze clausule om te verhelpen:

- defecten die vallen onder de garantie van een fabrikant of leverancier die beschikbaar is voor en kan worden afgedwongen door de Klant;

- defecten in of schade veroorzaakt door werk van de Klant of een van de contractanten van de Klant.

 

9. Risico en verzekering

Alle goederen die door HoomStreet worden geleverd, zijn uitsluitend voor risico van HoomStreet tot het tijdstip waarop de goederen eerder zijn betaald en de goederen aan de Klant zijn geleverd. Als de bouwwerkzaamheden een uitbreiding of wijziging van bestaande gebouwen met zich meebrengen, is de Klant als enige verantwoordelijk voor het regelen van een uitbreiding van de verzekeringspolis van de Klant om dekking te bieden voor alle bijbehorende risico's.

 

10. Eigendom

Alle voor het werk bestemde bouwstoffen worden – zonder dat de opdrachtgever daardoor aansprakelijk wordt voor betalingen aan leveranciers of andere rechthebbenden – eigendom van de opdrachtgever, zodra zij zijn goedgekeurd en de aannemer door overlegging van (een) verklaring(en) volgens het bij de UAV behorende bijlage B heeft aangetoond, dat de leveranciers en eventuele andere rechthebbenden afstand doen van alle aanspraken op die bouwstoffen ten behoeve van de opdrachtgever.

Geen overdracht van eigendom aan de opdrachtgever als bedoeld in het eerste lid wordt geacht te hebben plaats gevonden:

- indien een schuldeiser van de opdrachtgever beslag legt op de in het eerste lid bedoelde bouwstoffen;

- indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard of hem surseance van betaling wordt verleend en het werk door de curator dan wel door de opdrachtgever en diens bewindvoerders niet wordt voortgezet.

Het in dit lid bepaalde lijdt nochtans uitzondering met betrekking tot die bouwstoffen, welke de opdrachtgever aan de aannemer heeft betaald. Na voltooiing van het werk overgebleven bouwstoffen worden aan de aannemer teruggegeven en als niet geleverd beschouwd, behoudens toepassing van § 36, achtste lid.

De Klant verleent HoomStreet onherroepelijk het recht om de eigendommen of gebouwen van de Klant te betreden, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Klant of een derde, als HoomStreet reden heeft om een ​​van de rechten van HoomStreet uit te oefenen op grond van UAV2012 en de Klant vrijwaart HoomStreet voor alle claims van derden als gevolg van een dergelijke oefening.

De Klant is verantwoordelijk voor alle kosten of schade die zijn ontstaan ​​bij het terugvorderen en verwijderen van de onbetaalde goederen en / of materialen. Dergelijke kosten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, waardeverlies, kosten of inbeslagname, beschadigde gebouwen en herstel-, opslag-, wederverkoop- en gerechtskosten, op basis van advocaat en cliënt. Deze kosten zullen door de Klant worden verhaald als een schuld aan HoomStreet.

 

11. Garantie en aansprakelijkheid

De garanties, beschrijvingen, voorstellingen of voorwaarden die door de wet, handel, gewoonte of anderszins worden geïmpliceerd, en alle andere aansprakelijkheid van HoomStreet, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, zijn uitdrukkelijk uitgesloten voor zover toegestaan ​​door de wet . Voor zover HoomStreet aansprakelijk kan zijn, niettegenstaande iets in deze algemene voorwaarden, voor zover wettelijk toegestaan ​​de totale aansprakelijkheid van de HoomStreet, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins voor verlies, schade of letsel dat direct of indirect ontstaat na voltooiing van de bouwwerkzaamheden of enige andere schending van de verplichtingen van HoomStreet is beperkt tot het minste van:

- op de prijs van goederen en / of materialen waarover wordt geklaagd;

- de kosten van het uitvoeren van noodzakelijke reparaties / herstelwerkzaamheden / meerwerken; of

- het daadwerkelijke verlies of de geleden schade door de Klant.

Behalve waar uitdrukkelijk anders vereist, is HoomStreet in geen geval aansprakelijk voor winstderving, gevolgschade, indirecte of speciale schade, verlies of letsel van welke aard dan ook geleden door de Klant of een andere persoon.

 

12. Verzameling en gebruik van informatie

De Klant machtigt HoomStreet om alle informatie over de Klant te verzamelen, te bewaren en te gebruiken om de kredietwaardigheid van de Klant te beoordelen en / of eventuele rechten onder dit contract af te dwingen. De Klant machtigt HoomStreet om alle informatie die aan een persoon is verstrekt, openbaar te maken voor de doeleinden die in deze clausule worden uiteengezet. Wanneer de Klant een natuurlijke persoon is, zijn de autoriteiten onder deze clausule autoriteiten of toestemmingen is  de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing.

 

13. Diversen

a) Vertraging: HoomStreet is niet aansprakelijk voor vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen als de oorzaak van de vertraging of tekortkoming buiten zijn controle ligt. Het nalaten door HoomStreet om een ​​van de bepalingen en voorwaarden in dit contract af te dwingen, wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van de rechten of verplichtingen die HoomStreet heeft onder dit contract. Als een bepaling van dit contract ongeldig, nietig of illegaal of niet-afdwingbaar is, wordt de geldigheid, het bestaan, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de resterende bepalingen niet aangetast, geschaad of geïmpliceerd. De Klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen onder dit contract overdragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van HoomStreet.

b) Meerwerk, minderwerk en verrekening aanneemsom: Verrekening van meerwerk en minderwerk is geregeld in artikel 7:755 BW. Meerwerk is door de Klant verschuldigd, indien hij toevoegingen of veranderingen is overeengekomen met HoomStreet. Dit leidt dan tot verhoging van de aanneemsom. Dat staat los van een eventuele prijsverhoging die HoomStreet eventueel kan doorvoeren omdat materialen in prijs verhoogd zijn. Meerwerk dient overeengekomen te zijn tussen de Klant en HoomStreet. HoomStreet zal niet uit eigen beweging meerwerk uitvoeren. Van minderwerk is sprake zijn indien aanpassing of verandering in het overeengekomen werk leidt tot prijsvermindering van de aanneemsom.

c) Stelpost en aanneemsom: In het bestek op basis waarvan de aanneemsom tot stand gekomen is, kunnen ook stelposten opgenomen zijn. Een stelpost is in feite slechts een schatting van kosten die in een bepaald onderdeel van het werk gemaakt worden. Indien er stelposten in het bestek zijn opgenomen, dan zal deze bij oplevering nog verrekend  worden op basis van de werkelijk uitgegeven bedragen. De stelpost wordt opgesteld door HoomStreet op basis van geschatte kosten voor de uitvoering van de betreffende stelpost. Indien dit bedrag wordt overschreden, dan zal HoomStreet dit de Klant melden. De stelpost dient slechts als een richtprijs omgeschreven als in artikel 7:752 lid 2 BW. Dit zal in eerste instantie niet meer dan 10% van de aanneemsom overschreden worden. Bij gedreigde overschrijding van de richtprijs als opgenomen in de stelpost zal HoomStreet de Klant tijdig waarschuwen. Indien de Klant aangeeft niet te overschrijden, zal HoomStreet binnen de grenzen van het redelijke blijven meewerken aan beperking of vereenvoudiging van het uit te voeren werk, ten einde de kosten te beperken.

d) Prijsverhoging: Prijsverhoging (verhoging aanneemsom) kan aan de orde zijn indien sprake is van kostenverhogende omstandigheden als bedoeld in artikel 7:753 BW. Artikel 47 UAV bepaald dat HoomStreet melding moet maken van prijsstijgingen van bouwmaterialen en eventuele 3e partijdiensten zodra deze zich voordoen. Deze gaan om prijsverhogingen die niet aan HoomStreet toegerekend kunnen worden maar die ervoor zorgen dat er prijsverhoging c.q. verhoging van de aanneemsom veroorzaakt. De Klant  die niet akkoord is met de aangekondigde prijsverhoging door HoomStreet, zal het oordeel van de rechter kunnen afwachten. HoomStreet behoudt het recht om ingeval van een dispuut dan naar de rechter te stappen.

 

14. Persoonlijke garantie

In ruil voor HoomStreet die instemt met het voltooien van de bouwwerkzaamheden op verzoek van de Klant, wanneer de Klant een bedrijf of trust is, ondertekenen de directeuren of beheerders die dit contract ondertekenen dit contract ook op persoonlijke titel en gezamenlijk en hoofdelijk persoonlijk als hoofdschuldenaren aan HoomStreet de betaling van alle gelden die de Klant aan HoomStreet verschuldigd is en HoomStreet vrijwaren tegen niet-betaling door de Klant.

 

15. Toepasselijk recht

De algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving en de partijen onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

 

16. Agentschap

De Klant machtigt HoomStreet om een ​​contract aan te gaan als opdrachtgever of agent voor de levering van goederen of diensten. Wanneer HoomStreet een contract aangaat van het type waarnaar in deze clausule wordt verwezen, stemt de Klant ermee in alle bedragen die op grond van dat contract verschuldigd zijn, te betalen. Elke lijst met voorgestelde onderaannemers die door HoomStreet wordt geleverd, wordt verstrekt op basis van vooronderstellingen en HoomStreet behoudt zich het exclusieve recht voor om onderaannemers te wijzigen zonder aanpassing van de offerte.

 

17. Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil of onenigheid tussen HoomStreet en de Klant, kan de partij met een klacht de andere partij schriftelijk op de hoogte stellen van de aard van het geschil of meningsverschil, de gezochte oplossing en eisen dat het geschil of meningsverschil wordt bepaald en beslecht in overeenstemming met deze clausule. Na ontvangst van de kennisgeving wijzen de partijen elk een vertegenwoordiger aan die bevoegd is om de klacht of het geschil te bepalen, en deze twee vertegenwoordigers komen zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk samen om te zien of zij de klacht kunnen vaststellen. Alle discussies, vergaderingen en correspondentie tussen de twee vertegenwoordigers worden beschouwd als onverlet en zonder concessie van aansprakelijkheid en mogen door geen van beide partijen in een latere procedure worden gebruikt, tenzij:

(a) Beide partijen komen overeen, of

(b) De twee vertegenwoordigers bereiken overeenstemming, maar een partij houdt zich niet aan deze overeenkomst.

Indien de twee vertegenwoordigers niet binnen veertien (14) dagen na hun aanstelling overeenstemming kunnen bereiken over de wijze waarop de klacht of het geschil moet worden bepaald, zullen de partijen het geschil voorleggen aan een onafhankelijke deskundige die voor beide partijen aanvaardbaar is. Als de partijen het niet eens kunnen worden of niet binnen drie (3) dagen na de eerste suggestie van een geschikte persoon een onafhankelijke expert kunnen bereiken, kan elke partij zich beroepen op een geschillen deskundige of arbitrage procedure toepassen en vragen om een ​​persoon voor te dragen om als onafhankelijk deskundige op te treden als de toepassing van dit artikel en als de onafhankelijke deskundige worden beschouwd. De onafhankelijke deskundige zal:

- Stelt zijn of haar eigen regels en procedure voor de oplossing van de klacht of het niet eens zijn.

- Handel te allen tijde te goeder trouw en op een onbevooroordeelde manier.

- Onmiddellijk horen en het geschil bepalen.

- Verstrekt een schriftelijke beslissing (met redenen voor die beslissing) indien een van beide partijen daarom vraagt.

De onafhankelijke expert:

- Besluit is bindend voor beide partijen:

- De kosten worden gelijkelijk door de partijen betaald, tenzij de onafhankelijke deskundige anders beslist in zijn of haar beslissing.

Niettegenstaande het bepaalde in clausule 17, zullen geschillen van meer dan tienduizend euro (€ 10.000,00) naar eigen goeddunken van HoomStreet worden doorverwezen naar arbitrage volgens de Arbitrage Reglement 2015 of enige daaropvolgende in plaats daarvan aangenomen wet.